MENU
Aula_close Layer 1
Ulsted Skole -logo

Sorg og krise plan

Sorg/kriseplan for Ulsted Skole

Når ”det der ikke må ske” sker, er det vigtigt, at der fra skolens side bliver handlet.

 Børn, der på den ene eller anden måde kommer i krise, har brug for hjælp.

Derfor har Ulsted Skole udarbejdet en sorg/kriseplan, der sikrer handling i menneskeligt alvorlige sammenhænge som:

♦ Dødsfald     ♦ Skilsmisse    ♦ Alvorlig sygdom og ulykker     ♦ Andre kaotiske situationer
 
 Linegang
 
·       
  Husk  som forældre altid at informere skolen, når situationer af denne art opstår.
 
Ulsted Skole: 99 82 42 42
Skoleleder Søren Nielsen: 30 11 82 25
Sorg/kriseplanen
 
Denne plan er udarbejdet i forlængelse af skolens værdigrundlag og sikrer, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i forskellige menneskelige krisesituationer.Planen er tænkt som en huskeliste. Alt skal nødvendigvis ikke gennemføres i hvert tilfælde.
 
Planen indeholder følgende:
 • Når skolen mister en elev
 • Når en elev mister forældre eller søskende
 • Når skolen mister en ansat
 • Elever i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold, mv.
 • Ulykker i skoletiden
 • Litteraturliste - relevante telefonnumre – trivselsgruppe.
At støtte et barn i sorg kræver ikke at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.
 
Når skolen mister en elev
Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen, der kontakter klasselæreren.

Ledelsen kontakter skoleforvaltningen (områdeleder) og øvrige relevante personer (f.eks. psykolog, sundhedsplejerske, lærerteam, trivselsgruppe og søskendes klasselærere).
Ledelsen samles med klassens lærere/pædagoger og vurderer omfanget af støtte m.v. I ledelsens fravær varetager trivselsperson/skolesekretær ledelsens opgaver.
Hvis der er behov for krisehjælp til medarbejdere, kontaktes personaleafdelingen?
 
Klasselærerens ansvarsområder:
 
Første kontakt til elevens hjem:

Klasselæreren har ansvaret for, at der tages kontakt til hjemmet, der tilbydes et hjemmebesøg af en fra klasseteamet. Formålet med kontakten:

 • Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden).
 • Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til skolen/eleverne?
 • Hvad kan klasselæreren/pædagogen/skolen hjælpe med?
 • Fortælle, hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag.
 • Afklaring af, om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på skolen.
Den videre kontakt til elevens hjem:
 • Fortælle om forløbet i klassen.
 • Indhente oplysninger om begravelsen.
 • Afklare om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse i begravelsen.
 • Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, drøftes det, hvem der deltager.
Klassen:
 • Klasselæreren, en af klassens øvrige lærere/pædagoger og en ledelsesrepræsentant er i lokalet, når de første elever møder, og bliver evt. sammen med klassen resten af skoledagen inkl. frikvarterer.
 • Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden).
 • Man taler med eleverne om den elev, der er død. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes eleven i klassen. Eventuelt markeres elevens plads med lys, blomster, billeder, digte m.m. Det kan være en god ide at lade eleverne sende en hilsen til forældrene. Det kan være breve, digte, små tegninger og små historier og blomster fra klassen.
 • Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. (F.eks. en tur i skoven).
 • Når skoledagen er slut, sikres det, at der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus. Det sikres (klasselærer/pædagog), at alle hjem er orienteret om dødsfaldet. Eleverne kan evt. gå i DUS, indtil forældrene kommer hjem. De store kan opfordres til at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer eller anden medarbejder, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene.
 • Præsten kan kontaktes og komme i klassen for at fortælle om begravelsen.
 • Det er meget vigtigt med OPFØLGNING gennem samtaler, herunder det at mindes og evt. brug af sorgmateriale.
 • Besøg på gravstedet kan overvejes.
Når børn mister eller er udsat for alvorlige hændelser, påhviler det den voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Der er ikke andre der gør det!
 
Kontakt til professionelle:
 • Lærerteamet og trivselsperson vurderer i samarbejde med ledelsen, i hvilket omfang professionelle skal inddrages.
Kontakt til klassens forældre:
 • Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet. Informationen gives skriftligt. Den kan indeholde en invitation til et forældremøde.
 • Teamet planlægger et forældremøde så hurtigt som muligt. I dette forældremøde kan skolens psykolog deltage.
Ledelsens ansvarsområder:
 • Information til skolens medarbejdere om dødsfaldet.
 • Information til lærerne gives af klasselæreren eller ledelsen ved først mulige frikvarter.
 • Der tages stilling til, hvilke lærere, der orienterer hvilke klasser.
 • Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til kammerater/søskende i andre klasser.
 • Flagning. Skolen flager på halv stang på selve dagen. Der flages på begravelsesdagen.
 • Kontakt til fraværende lærere/pædagoger.
 • Bestilling af buket til hjemmet - og et lille brev.
 • I samarbejde med klasselæreren sendes der brev til klassens hjem.
 • Brev til alle hjem. Er der søskende på skolen, orienteres deres klassers hjem med mere fyldestgørende brev.
 
Afholdelse af mindestund for hele skolen:
 • Det overvejes, hvordan en mindestund skal afholdes.
 • Ledelsen giver eleverne besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Evt. søskende kan nævnes.
 • Afholdelse af 1 minuts stilhed - hvorefter der synges en sang.
 • Lærerne og eleverne går til deres klasser og kan her afklare evt. spørgsmål.
 • Opmærksomhed omkring fraværende klasser, børn og medarbejdere.
Hvis dødsfaldet sker i en ferie:
Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Der skal sørges for:
 • Kontakt til hjemmet
 • Blomster til begravelsen og evt. deltagelse i begravelsen.´
 • Skriftlig information til klassens elever og forældre, DUS, og klassens øvrige lærere.
 • En evt. mindestund arrangeres den første dag efter ferien.
 • Det tidligere skitserede forløb i klassen foregår evt. også fra den første dag efter ferien.
Generelt:
Mange lærere og pædagoger er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges den eneste løsning som ikke duer .... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste du som lærer kan gøre.
Det er godt at huske:
 • Vær aktiv lyttende og nærværende
 • Lad være med at bagatellisere
 • Alle følelser er i orden i forbindelse med sorg
 • At være ked af det er mange ting
Spørg:
 • Hvad er der sket?
 • Hvad gjorde du?
 • Hvad tænker du?
 • Hvad oplevede du?
 • Hvordan har du det?
 • Hvordan kunne du tænke dig, at klassen skal have det at vide?
 
 Når en elev mister forældre eller søskende
Den person, der først får meddelelsen, må sikre sig, at klasselærer, pædagog og ledelse samt får besked. Ledelsen sikrer, at medarbejdere og andre relevante klasser informeres om dødsfaldet, afhængigt af situationen. Ledelsen koordinerer, hvad der skal iværksættes. Herunder dagens vikardækning i forhold til berørte klasser. Det aftales hvem, der tager kontakt til hjemmet.
 
Kontakt til hjemmet:
Klasselærer, pædagog eller ledelsen kontakter elevens hjem.
Formål:
 • Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden).
 • Hvilke oplysninger må/må ikke videregives til skolen/eleverne?
 • Hvad kan klasselæreren/skolen/DUS hjælpe med?
Det aftales, hvordan klassen informeres, samt hvad der må/skal siges og gøres.
Der sendes en buket til hjemmet – gerne ledsaget af en personlig hilsen.
 
Klassen:
Hvis der er behov for det, laves dagen til en klasselærerdag. Kan klasselæreren ikke være til stede, skal det være en anden person, der er nært tilknyttet klassen. Klassen kan lave tegninger/breve, som sendes til eleven.
 • Det er vigtigt, at være opmærksom på klassens reaktion.
 • Skriftlig information til klassens forældre.
 • Det overvejes, hvordan eleven skal vende tilbage til klassen.
 • Der tales med klassekammeraterne om, hvordan de kan forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage og om betydningen af åbenhed omkring elevens tab – også fremover.
 • Det overvejes, hvordan man vil forholde sig til begravelsen.
Opfølgning:
 • Klasselæreren/pædagog/trivselsperson kan have ene samtaler med eleven: Vær en god lytter!
 • Det er vigtigt, at eleven har en voksen på skolen at tale med om sin sorg.
 • Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen.
 
Hvis dødsfaldet sker i en ferie:
Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Der skal sørges for:
 • Kontakt til hjemmet.
 • Blomster til begravelsen og evt. deltagelse i begravelsen.´
 • Skriftlig information til klassens elever og forældre, DUS, og klassens øvrige lærere.
 • Det tidligere skitserede forløb i klassen foregår evt. også fra den første dag efter ferien.
 
Når skolen mister en ansat
Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Lederen koordinerer, hvad der skal iværksættes.
 
Ledelsens ansvarsområder:
 • Skolen flager på halv stang på selve dagen.
 • Der flages på begravelsesdagen.
 • Ledelsen tager kontakt til den afdødes familie
 • Familien får at vide, hvad skolen foretager sig i anledning af dødsfaldet.
 • Familien gives mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation.
 • Samme dag sendes en hilsen fra skolen.
 • Brev hjemsendes til alle skolens elever.
Information til de ansatte:
 • Ledelsen får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde.
 • Fraværende lærere og pædagoger kontaktes.
 • Ledelsen skaber rammen om samværet.
 • Ledelsen informerer om, hvordan skolen vil forholde sig mht. denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til eleverne.
 • Skolens ansatte har en stund, hvor de mindes den afdøde. En samling i gården overvejes.
 • Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser.
 • Kollegaer, som ønsker at deltage i begravelsen, gives fri.
 • Der sendes blomster fra skolen
Berørte klasser
 • I berørte klasser to lærere i klassen for at give beskeden. Der vurderes, om der er elever, der ikke bør sendes hjem uden forudgående kontakt til hjemmet.
 • De to lærere er i klassen, når de første elever møder, og bliver evt. sammen med klassen resten af dagen inkl. frikvarterer.
 • Man taler grundigt om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden.)
 • Man taler med eleverne om den lærer, der er død. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. I fællesskab tales om, hvordan man vil mindes læreren i klassen. Eventuelt markeres lærerens plads med lys, blomster, billeder, digte m.m.
 • Der skal være mulighed for at lave en aktivitet, der ikke har med død at gøre. (F.eks. En tur i skoven)
Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist det end måtte være, den bedste støtte
Hvis dødsfaldet sker i en ferie:

Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter ledelsen. Der skal sørges for:

 • Kontakt til hjemmet
 • Blomster til begravelsen og evt. deltagelse i begravelsen.´
 • Skriftlig information til klassens elever og forældre, DUS, og klassens øvrige lærere.
 • En evt. mindestund arrangeres den første dag efter ferien.
 • Det tidligere skitserede forløb i klassen foregår evt. også fra den første dag efter ferien.
 
Elev i krise som følge af skilsmisse, alvorlig sygdom, vold, mv.
 • Forældrene informerer klasselæreren eller skolens ledelse.
 • På forældremøder orienteres om, at det er vigtigt, at informere skolen ved skilsmisse m.m.
 • Klasselæreren skal informere teamet og ledelsen. I fællesskab besluttes, hvem de videre bør informere. DUS - sundhedsplejerske - psykolog - lærere - familieafdelingen.
 • Der vælges en kontaktperson, som eleven kender godt og har tillid til. Det kan være klasselæreren elle skolens trivselsperson, men det er legalt at give opgaven videre til en anden lærer i teamet. Kontaktpersonens ansvarsområder:
 • Familien kontaktes og inviteres evt. til et møde på skolen, hvor kontaktperson og anden ansat deltager.
 • I tilfælde af skilsmisse er det vigtigt at huske kontakt til begge forældre.
Følgende drøftes:
 • Hvordan skal samarbejdet med hjemmet være?
 • Hvem skal informeres? Klassen, teamet, sundhedsplejerske, psykolog, familieafdeling.
 • Hvad forventer forældrene af skolen?
 • Hvilken hjælp kan vi tilbyde?
 • Hvad gør vi? - der lægges i fællesskab en plan for det videre forløb.
Kontaktpersonen har en personlig samtale med eleven i rolige omgivelser, hvor barnet orienteres om samtalen med forældrene og det videre forløb. Det aftales om eleven skal være til stede ved eventuel information af klassen. I forbindelse med denne information kan øvrige børn stille spørgsmål, men dog kun efter aftale med barnet.
De nærmeste kammerater opfordres til at støtte eleven.
 
Opfølgning
Kontaktpersonen sørger for opfølgning gennem samtale med barnet og hjemmet.
I den efterfølgende periode er det vigtigt at alle omkring eleven er opmærksomme på, hvordan barnet har det.
Vær lydhør og giv barnet plads til at komme frem med sine følelser og tanker.
 
Når barnet tumler med store følelser og svære tanker, kan det ofte påvirke evnen til at lære noget.
 
Dødsfald/ulykker i skoletiden
 • På ulykkesstedet gælder det om at holde børnene på afstand.
 • Via mobiltelefon tilkaldes hjælp fra skolen til at få eleverne tilbage til skolen.
 • En lærer/pædagog tager med den forulykkede/tilskadekomne.
 • Den anden bliver hos klassen og følger børnene tilbage til skolen
 • Eleverne holdes på skolen. Klassens lærere, leder samt evt. psykolog bliver hos klassen.
 • Kontoret kontakter og orienterer forældrene. Der sørges for, at alle elever bliver hentet på skolen.
 • Næste dag samles lærerne til en kort orientering. Lærere, som er kendte i klasserne, går dertil og orienterer om hændelsesforløbet.
Alt efter omfanget af ulykken følges planen, som tidligere skitseret.
 
 Litteraturliste:
Anneberg, Inger: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom
Dyregrov, Atle: Sorg og Omsorg i skolen
Dyregrov, Atle: At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet gennem sorgen.
Edvardson, Gudrun: Børn i sorg, børn i krise.
Fredsted, Malene: Kan man dø - når man er ung?
Jacobsen, Anne: Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom
Jacobsen, Anne: Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død
Møller, Erik: Sommer med Anemone
Olesen, Peter: Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en far eller en mor.
Ottesen, Doris: Børn og sorg - om forældretab i barndommen
Rem, Lene Jeg hader dig far! ...... fordi du ikke er her.
Schwartz Hansen, Anni: Jeg savner dig. Om sorgarbejde blandt unge, der har mistet en far eller en mor.
Wenneberg, Signe: Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller.
 
Undervisningsmateriale:
Undervisningsmateriale fra Kræftens Bekæmpelse.
 
Telefonliste: